Základné informácie o tom, čo dýchame: kvalita ovzdušia, jej meranie, limity na ochranu zdravia, čo znečisťuje náš vzduch, ako  znečistenie vplýva na naše zdravie, kto má aké povinnosti a čo môžeme pre čistejší vzduch urobiť my.

Osobitne sme sa zamerali na situáciu v Bratislave, ale väčšina informácií platí širšie.

Máme právo dýchať čistý vzduch. Čo dýchame významne ovplyvňuje kvalitu nášho života. Znečistený vzduch nás stojí zdravie aj peniaze.

Ak znížime znečistenie vzduchu, zníži sa riziko srdcovo-cievnych ochorení (najmä tzv. mozgová porážka, infarkt, ischemická choroba), rakoviny pľúc, chronických aj akútnych ochorení dýchacích ciest, vrátane astmy. Osobitne ohrození sú seniori, deti a tehotné ženy.

Aká je realita – čo dýchame?

Kvalitu ovzdušia určuje obsah znečisťujúcich látok. Kritériá kvality ovzdušia stanovuje legislatíva – zákon o ovzduší a vykonávacia vyhláška, ktorá určuje limitné a cieľové hodnoty aj podmienky vyhlásenia smogovej situácie. Aktuálnu kvalitu ovzdušia výrazne ovplyvňujú rozptylové podmienky – intenzita a smer vetra, teplota a vlhkosť ovzdušia. >
Znečisťujúca látka Dopad a zdravie EU limit na ochranu zdravia WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) limit na ochranu zdravia[1] Limit na informovanie a výstrahu v smogových situáciách[2]
Tuhé častice PM10 – zápal horných dýchacích ciest – ochorenia priedušiek, pľúc a zníženie pľúcnych funkcií až rakovina pľúc – účinky na kardiovaskulárny systém – Pokles výkonnosti Denný limit 50 µg/m3 môže byť prekročený max 35 x ročne 40 µg/m3  ročný priemer Denný limit 50 µg/m3 20 µg/m3  ročný priemer Smogový systém: 100 µg/m3 (informovanie) a 150 µg/m3 (výstraha), platí ako kĺzavý priemer  z 12 h
Tuhé častice PM2,5 Detto ako u PM10 25 µg/m3 Ročný priemer[3] Denný limit 25 µg/m3 10 µg/m3 Ročný priemer
Oxid dusičitý NO2 – zápal priedušiek, znižovanie funkcie priedušiek, chronická bronchitída, astma – srdcovo-cievne choroby – zníženie obranyschopnosti organizmu Hodinový limit 200 µg/m3 môže byť prekročený max 18 x ročne 40 µg/m3  ročný priemer Hodinový limit 200 µg/m3 40 µg/m3  ročný priemer Smogový systém:  400 µg/m3 (varovanie), platí ako priemer  z 3 h
Prízemný Ozón O3 – dýchavičnosť, kašeľ, podráždenie očí – zápal dýchacích ciest, pľúc, priedušiek – zníženie kapacity pľúc, obranyschopnosti organizmu – srdcovo-cievne, respiračné choroby, rakovina Denný 8-hod kĺzavý priemer 120 µg/m3 môže byť prekročený max v 25 dňoch ročne 100 µg/m3 8 – hod priemer Smogový systém: 180 µg/m3 (informovanie) a 240 µg/m3 (varovanie) za hodinu
Oxid siričitý SO2 – podráždenie sliznice, očných spojiviek – infekcia a zápal dýchacích ciest zápal priedušiek – znižovanie funkcie priedušiek, chronická bronchitída a astma Hodinový limit 350 µg/m3 môže byť prekročený max 4 x ročne Denný limit 125 µg/m3 môže byť prekročený max 3 x ročne Denný limit 20 µg/m3 10-min limit 500 µg/m3 Smogový systém:  500 µg/m3 (varovanie), platí ako priemer  z 3 h
Oxid uhoľný CO – problémy s dýchaním a koncentráciou – srdcovo-cievne ochorenia, angína Denný 8-hod kĺzavý  priemer 10 000 µg/m3
Benzo(a)pyrén BaP – Poruchy dýchacieho a tráviaceho systému, prouchy reprodukcie – karcinogén: riziko rakoviny čriev a pľúc Ročný priemer 1 µg/m3 Neexistuje limit neškodný pre zdravie
 

Kvalitu ovzdušia meria najmä Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na staniciach Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia. Na Slovensku je 38 staníc, z toho 4 v Bratislave.

Koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší sa dajú v sledovať na www.shmu.sk.

Kvalitu ovzdušia negatívne ovplyvňujú najmä prevádzky, ktoré spaľujú fosílne palivá, vykurovanie domácností a výfukové plyny z dopravy.

V Bratislave a ďalších veľkých mestách je doprava znečisťovateľom č.1.

V Bratislave už roky presahujú niektoré škodlivé látky zákonné limity, čím poškodzujú zdravie obyvateľov. Ide konkrétne o oxid dusičnatý (NO2), prachové častice (PM 10) a v horúcich letných dňoch je tiež zvýšená koncentrácia prízemného ozónu (O3). V tomto roku bola opakovane hlásená ozónová smogová situácia s upozornením na obmedzenie vonkajších aktivít. Bratislava je preto jednou z problémových oblastí a má povinnosť robiť konkrétne kroky na zlepšenie ovzdušia.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie na celom svete každoročne zomrie kvôli znečistenému ovzdušiu približne 7 miliónov ľudí, v EÚ je to 430 000 predčasných úmrtí a na Slovensku znečistený vzduch ročne usmrtí 5400 ľudí. Škodlivé látky v ovzduší Slovákom skracujú život v priemere o 8,5 mesiaca – výrazne viac ako je Európsky priemer.

Dlhodobá expozícia znižuje funkciu pľúc, zvyšuje riziko respiračných stavov a zvyšuje reakciu na alergény

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) – stanovuje systém a legislatívu pre ochrany ovzdušia – kompetencie, povinnosti a ich vymáhanie. Vyčleňuje rozpočet pre SHMÚ a sieť meracích staníc

SHMÚ – prevádzkuje sieť meracích staníc a informuje obyvateľov prostredníctvom webovej stránky a varovania pri smogovej situácie

Okresný úrad – vydáva program na zlepšenie kvality ovzdušia (obsahuje dlhodobé opatrenia) a akčný plán na zlepšenie kvality ovzdušia (krátkodobé opatrenia v smogových situáciách)

Mesto/obec (Bratislava) na čele s primátorom a starostami mestských častí:

– podieľa sa na príprave programu na zlepšenie kvality ovzdušia a akčného plánu

– realizuje opatrenia uvedené v programe a pláne, napr. cyklotrasy, kvalitný parkovací systém a systém hromadnej dopravy, nízko-emisné zóny, príp.ďalšie formy obmedzenia dopravy na zvýšenie kvality vzduchu, čistenie ulíc od prachu

– informuje občanov o kvalite vzduchu, o smogových situáciách a dopadoch na zdravie a život obyvateľov

Slovenské úrady nedostatočne chránia svojich obyvateľov. Slovensko preto patrí medzi  krajiny, proti ktorým Európska komisia vedie konanie pre porušovanie EÚ práva v oblasti ochrany ovzdušia. Hrozí nám žaloba a následne aj finančné sankcie, ak sa kvalita ovzdušia nezlepší.

Bratislava nedostatočne informuje svojich obyvateľov o stave ovzdušia, dopadoch a čo robiť na jeho zlepšenie. Nedostatočne tiež plní opatrenia uvedené v programe na ochranu ovzdušia a akčný plán pre smogové situácie nie je aktualizovaný. Niekoľko Bratislavčanov a občianskych organizácií sa v tejto veci obrátilo na súd.

Preto je potrebné:

–       zlepšiť monitoring kvality ovzdušia

 Vedieť porovnať stav a kvalitu ovzdušia

–       zlepšiť informovanie obyvateľov o stave ovzdušia aj dôsledkoch

–       prijať reálny program ochrany ovzdušia (nielen dokumenty “do šuplíka”) s opatreniami, ktoré bude Bratislava a ďalšie oblasti s problémovým ovzduším ozaj plniť

–       nastaviť zodpovednosť, kontrolu a sankcionovanie za neplnenie opatrení

 • Sledovať stránku shmu.sk a v prípade zvýšenej koncentrácie znečisťujúcich látok v ovzduší chrániť svoje zdravie, osobitne obmedziť: pobyt vonku, fyzicky namáhavé aktivity vonku (napr.šport) a dlhodobé vetranie miestností
 • Jesť čerstvé ovocie, zeleninu a iné potraviny hlavne s vitamínmi C, E, B6, B12 a omega-­3 mastnými kyselinami, ktoré zvyšujú odolnosť voči vplyvom znečisteného ovzdušia
 • Vymeniť automobil za hromadnú dopravu, bicykel či chôdzu vždy, keď sa to dá
 • Zdieľať cestu automobilom (tzv.carpooling)
 • Znížiť rýchlosť a viesť vozidlo ekologicky
 • Sledovať technický stav vozidla a venovať mu patričnú starostlivosť
 • Upozorniť prevádzkovateľa očividne dymiaceho vozidla
 • Obstarať si automobil sĺňajúci prísnejšie emisné normy (EURO 6, či 5 )
 • Vybrať si bývanie, zamestnanie, školu a škôlku najmenej 50 metrov od dopravou zaťažených komunikácií a zladiť lokality pravidelných aktivít tak, aby sme sa čo najviac vyhli jazde  automobilom
 • Žiadať magistrát a MŽP, aby informácie o kvalite ovzdušia, dopadoch a možných krokoch na zlepšenie stavu boli ľahko dostupné, zrozumiteľné a vždy aktuálne
 • Informovať sa na magistráte aké krátkodobé a dlhodobé opatrenia prijíma mesto na zlepšenie kvality vzduchu (napr. cyklochodníky, skvalitňovanie hromadnej dopravy, parkovacia politika)
 • Zapojiť sa do tvorby politík na úrovni mesta, ktoré majú prispôsobiť urbánny rozvoj potrebe dýchať čistý vzduch (napr.územný plán, územný generel dopravy, koncepcia rozvoja MHD)

Spracovala Iniciatíva za čisté ovzdušie v spolupráci s OZ Cyklokoalícia, Via Iuris, CEPTA a Client Earth  

V BRATISLAVE, august 2018