Pred komunálnymi voľbami 2018 sme oslovili kandidátov na primátora Bratislavy s návrhmi na zlepšenie kvality ovzdušia. Žiadali sme kandidátov, aby sa k nim prihlásili a v prípade svojho zvolenia tieto riešenia implementovali. 
Naším cieľom bolo 100 dní po zvolení skontrolovať prísľub zvoleného primátora a jeho a jeho konkrétne kroky k naplneniu cieľov aby sa nám v Bratislave zdravšie dýchalo.  

Naše štyri riešenia podporil okrem iných aj výherca volieb,
súčasný primátor Bratislavy, Matúš Vallo.

 • ZRIADIŤ MESTSKÉ MERACIE STANICE: Doplniť aktuálny počet meracích staníc (4 stanice, čo je legislatívnou určené minimum) aspoň o 3 ďalšie stanice, ktorých nákup a prevádzku bez častých výpadkov bude mesto hradiť z vlastného rozpočtu.
 • ZABEZPEČIŤ MOBILNÉ MERANIA: Na náklady mesta zabezpečiť merania mobilnými meracími zariadeniami (vo vlastníctve SHMÚ) na aspoň 5 významných dopravných uzloch a stavebných lokalitách, so štvrť-ročnými informáciami o výstupoch meraní.
 • MERAŤ VŠETKY ŠKODLIVINY:  Doplniť ďalšie merania tuhých látok (PM), oxidov dusíka (NOx) a benzo-a-pyrénu (BaP) po dohode s SHMÚ.
 • SPOLUPRACOVAŤ S SHMÚ: Umožniť umiestnenie meracích staníc na pozemkoch mesta po dohode s SHMÚ tak, aby boli merania účelné (napr.dopravná stanica v bezprostrednej blízkosti komunikácie).  

Podrobnosti o požiadavke

SPUSTIŤ WEB O OVZDUŠÍ: Spustiť webovú stránku, ktorá bude poskytovať zrozumiteľné a aktuálne informácie o stave ovzdušia, príčinách, dôsledkoch a riešeniach tohto stavu. Osobitne bude prinášať tieto informácie: 

 • AKTUÁLNY STAV ovzdušia z výstupov meraní na všetkých meracích zariadeniach (statické meracie stanice aj mobilné zariadenia) na území Bratislavy znázornený zrozumiteľne a porovnateľne na farebne odlíšenej viac-stupňovej škále (napr. CAQI, AQI)
 • PREHĽAD ZA DLHŠIE OBDOBIE – sumárne informácie aj indexy medziročných porovnaní a porovnania medzi mestami tak, aby bol zrejmý aj dlhodobý stav ovzdušia
 • ZDRAVOTNÉ DOPADY zvýšenej koncentrácie škodlivých látok v ovzduší
 • SMOGOVÉ SITUÁCIE – aktuálne oznámenia a výstrahy SHMÚ, informácie o aktivitách a obmedzeniach pri smogových situáciách
 • STRATEGICKÉ DOKUMENTY súvisiace s ochranou ovzdušia, osobitne Integrovaný program ochrany ovzdušia a Akčný plán ochrany ovzdušia

Podrobnosti o požiadavke 2

 • ZREVITALIZOVAŤ VEREJNÉ PRIESTORY: Zrevitalizovať minimálne 3 významné verejné priestory (ulice, námestia, prestupné uzly) v rámci širšieho centra s preferenciou peších, cyklistov a MHD.
 • VYBUDOVAŤ RADIÁLY: Spojiť Ružinov a Nové Mesto / Raču s centrom mesta bezpečnými, oddelenými cyklotrasami
 • VYBUDOVAŤ  MENŠIE CYKLO-TRASY: Zrealizovať minimálne 10 km oddelených cyklocestičiek alebo cyklopruhov v urbanizovanom území
 • VYBUDOVAŤ BEZBERIÉROVÉ CHODNÍKY: Zrealizovať bezbariérové vstupy na chodník minimálne na 50 miestach v širšom centre na základe koncepčných architektonických a funkčných pravidiel.

Podrobnosti o požiadavke 3

 • UPOKOJIŤ KOLLÁROVO NÁMESTIE: Zmeniť organizáciu dopravy tak, že bude vylúčená doprava na strane Kollárovho námestia pred Novou Scénou, s prevedením dopravy na Radlinského ulicu.
 • UPOKOJIŤ MICKIEWICZOVU ULICU: Vylúčiť tranzitnú dopravu na Mickiewiczovej ulici a obmedziť parkovanie na chodníkoch tejto ulice.
 • UPOKOJIŤ NÁMESTIE SNP A KAMENNÉ NÁMESTIE: Vytvoriť pešiu zónu a zapracovať tieto podmienky:
  • Zrušiť parkovisko na Kamennom námestí pri Dunajskej ulici a obmedziť počet parkovacích miest na Námestí SNP (zredukuje sa tým počet parkovacích miest len o 13% avšak významne sa rozšíri verejný priestor)
  • Zjednotiť mobiliár a znížiť počet druhov mobiliáru z 61 na 12, čím sa zvýši estetickosť námestí
  • Usporiadať architektonickú súťaž s medzinárodnou účasťou na celostné riešenie
 • OBMEDZIŤ TRANZIT: Spracovať a následne implementovať dopravnú štúdiu vnútorného okruhu mesta s obmedzením tranzitu individuálnej automobilovej dopravy cez centrum mesta.
 • ZREALIZOVAŤ NÍZKOEMISNÚ ZÓNU: Spracovať štúdiu vykonateľnosti nízkoemisnej zóny, ktorá by preskúmala optimálnosť a stanovila rozshah, možnosti, podmienky a varianty realizácie takéhoto opatrenia v centre hlavného mesta Bratislavy.
 • Rekonštrukcie ulíc a výstavby nových budú prebiehať v súlade s koncepciou “KOMPLETNÝCH ULÍC” pokiaľ komisia pre pešiu a cyklistickú dopravu nenavrhne inak z priestorových dôvodov.

Bratislava potrebuje dýchať viac ako parkovať

Keď bratislavský magistrát prišiel s návrhom parkovacej politiky vyvolal veľké vášne. Ľudia v Bratislave považujú totiž miesto na parkovanie za svoje sväté právo a roky divokého využívania verejného priestranstva podporovali tento stav. V hlave mnohých Bratislavčanov má byť parkovacia politika o zlepšení dostupnosti parkovania, ideálne rovno pred domom.

Keď sa pozrieme na analýzy, niet sa čo čudovať. Autom sa Bratislavčania presúvajú veľa a radi. Podľa dopravného prieskumu z roku 2014 pätina ciest autom je dokonca kratšia ako dva kilometre. V ani nie päťsto tisícovom meste máme registrovaných vyše tristotisíc áut.  

Tento trend musíme zastaviť a pridať sa k  iným európskym mestám, ktoré systematicky vytláčajú autá zo svojich centier a prichádzajúce autá každý deň nechávajú na svojich okrajoch. Parkovacia politika preto má zmeniť viac než len kde a za koľko parkovať. Parkovacia politika musí meniť naše rozmýšľanie ohľadom presunu po meste.

Dôvod je veľmi jednoduchý. Naše zdravie.

Nejde len o to, že po chodníkoch sa často nedá chodiť, že cyklisti vyslovene riskujú svoj život na cestách Bratislavy a že zelené plochy miznú kvôli pár parkovacím miestam. Ide o znečistenie vzduchu, ide o klímu. Bratislava má dlhodobo problém s nadlimitnými hodnotami škodlivých látok. Či už ide o oxid dusičnatý, prízemný ozón alebo prachové častice, ani jedno neprispieva k nášmu zdraviu. Na Slovensku skracujú podľa Svetovej zdravotníckej organizácie škodlivé látky život v priemere až o 8 a pol roka a spôsobia 5400 predčasných úmrtí ročne.

Mestá a ich nastavenie zohrávajú dôležitú úlohu v boji v klimatickou krízou, keďže väčšina obyvateľov planéty sa koncentruje práve v nich. Potrebujeme znižovať emisie, potrebujeme prispôsobiť mestá narastajúcej globálnej teplote, tak, aby sme boli schopní v nich žiť, čo možno najpríjemnejšie. A to je v priamom rozpore s nárastom dopravy.

Parkovacia politika je jedným z kľúčových nástrojov, ako má Bratislava pomôcť v tomto zápase.

Zdravie. Bezpečnosť. Kvalitný verejný priestor. Zodpovedný život. O tom budú mestskí poslanci hlasovať budúci týždeň na bratislavskom zastupiteľstve. Nie len za cenu za parkovanie. Tá je len nástrojom. Budú hlasovať o našich pľúcach, našom pote, našej budúcnosti a nie o parkovacích miestach.